แผนยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงาน

ทิศทางในการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

ปี 2557 – 2558 "เสริมฐาน”

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล,การพัฒนาบุคลากร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดและการขาย / สร้างค่านิยม / ปรับปรุงสถานะทางการเงิน / เริ่มสร้างองค์ความรู้

ปี 2559 – 2560 "ต่อเติม”

กระบวนการหลักให้มีประสิทธิภาพ / ประยุกต์ใช้ผลจากการวิจัยและพัฒนา / เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง / ขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ / ปรับปรุงระบบงาน

ปี 2561 – 2562 "ตกแต่ง”

ระบบงานมีประสิทธิผลและมีการบูรณาการอย่างดี / องค์กรเข้มแข็ง / เอกลักษณ์เด่นชัด / เป็นศูนย์ความรู้

ปี 2563 – 2564 "โดดเด่น”

เป็นองค์กรหลักด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง / ผลงานเด่น / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชม

ปี 2565

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อความมั่นคงทางสังคม (HPO : High Performance Organization)

แผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ ปี 2560 - 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟื้นฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

แผนยุทธศาสตร์

แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน

    เปรียบเทียบรายชื่อ

    เปรียบเทียบ