พม.โดยการเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ และ ธอส. พัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ราชพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์...

พม. โดยการเคหะฯ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 การเคหะแห่งชาติ”รองรับการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 การเคหะแห่งชาติ”...

กคช. ร่วมกับทหารจิตอาสาซ่อมแซมประตูและกระจกแฟลตดินแดงที่ชำรุดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย พันโท ทวีชัย ชนะบวรบุตร ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1...

พม.โดยการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มอยู่ให้ตัวแทนอาศัยในโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางพจนารถ แก้วผลึก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี...

Compare listings

เปรียบเทียบ