ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สคจ.ปทุมธานี สาขา 2 ประชุมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการเคหะชุมชนนวนคร (แฟลตเช่า) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน

...

สคจ.ปทุมธานี สาขา 2 ประชุมการมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการเคหะชุมชนนวนคร (แฟลตเช่า) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมกับกรรมการกลางนิติบุคคลอาคารชุด 1-8 โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

...

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอตก.ในการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการตลาดสินค้าเกษตร

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวชุมชนในการแก้ไขปัญหาภายในเคหะชุมชนห้วยขวาง

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

กคช.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมโครงการเอื้ออาทรเทพกุญชร

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ