ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กคช. เข้าพบ พมจ.มหาสารคาม และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคาม

...

กคช.ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (บ้านฉาง 3) จังหวัดระยองเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

...

การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้าความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนา โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

...

กคช. ร่วมกับผู้อำนวยการเขตบางเขน และคณะกรรมการชุมชนประชุมหารือแนวทางในการบริหารโครงการเคหะชุมชนรามอินทรา

...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนและบริการชุมชนนาเกลือ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)

...

สคจ.ปทุมธานี สาขา 4 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นิติบุคคลอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

...

สคจ.นครศรีธรรมราช เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน หารือการจัดตั้งชุมชนโครงการเคหะชุมชนนครศรีฯ 2 และบ้านเอื้ออาทรนครศรีฯ 1 (อ้อมค่าย)

...

การเคหะแห่งชาติชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง

...

คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
ลงพื้นที่ดูงานการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ณ เคหะชุมชนคลองจั่น

...

คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ดูงานการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ณ เคหะชุมชนคลองจั่น

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ