ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ทำการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไป

...

สคจ.ปทุมธานี สาขา 4 ร่วมเวทีประชาคมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง 2 ในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

...

สคจ.เชียงใหม่ สาขา 2 ร่วมกับกองพัฒนาชุมชน 2 จัดอบรมให้ความรู้แนวทางบริหารชุมชนและกำหนดแนวทางเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันป่าตอง)

...

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมงานมวลชนสัมพันธ์กับผู้แทนชุมชนอาคารแฟลต 9-17 และบริษัทรับจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคารพักอาศัย32 ชั้น แปลง A อาคาร A1 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2

...

การเคหะแห่งชาติจัดอบรมแนวทางการบริหารชุมชนและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน โครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนฯ รังสิตคลอง 103

...

สคจ.เพชรบุรี จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (บางแก้ว) ระยะ 1-2

...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

...

สคจ. ปทุมธานี สาขา 4 ร่วมประชุมกรรมการกลางนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 ประจำเดือนมกราคม 2565

...

สคจ.ปทุมธานี สาขา 4 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

...

Compare listings

เปรียบเทียบ