Business Directory

[businessdirectory]

Properties

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1

 • เริ่มต้น 1,862,000 บาท
 • ที่นอน: 3
 • ห้องอาบน้ำ: 2
 • 42 ตร.ว.
 • บ้านเดี่ยว

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2

 • เริ่มต้น 721,000 บาท
 • ที่นอน: 2
 • ห้องอาบน้ำ: 1
 • 21 ตร.ว.
 • บ้านแฝด

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2

 • เริ่มต้น 732,000 บาท
 • ที่นอน: 2
 • ห้องอาบน้ำ: 1
 • 21 ตร.ว.
 • บ้านเดี่ยว

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ ระยะที่ 3

 • เริ่มต้น 750,000 บาท
 • ที่นอน: 2
 • ห้องอาบน้ำ: 1
 • 21 ตร.ว.
 • บ้านเดี่ยว

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครสวรรค์ (ตาคลี)

 • เริ่มต้น 625,000 บาท
 • ที่นอน: 2
 • ห้องอาบน้ำ: 1
 • 22.7 ตร.ว.
 • บ้านเดี่ยว

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ