โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้และความสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้และความสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 โดยมี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวภรภัทร สุขวัฒนาพร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนห้วยขวาง เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต
รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ


สำหรับการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยชาติ จินดามาตย์ และคณะ บรรยายเรื่อง “การอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารสูงอย่างไรให้มีความสุข พร้อมกฎระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัยร่วมกัน” และเรื่อง “Case Study (ยกตัวอย่าง) โครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงโครงการฟื้นฟูเมืองที่ประสบความสำเร็จ”พร้อมแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยฟื้นฟูเมือง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนห้วยชวางเข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง
และยั่งยืน”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content