ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่เตรียมการก่อสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ รวมถึงยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content