อบรมสร้างความสัมพันธ์ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายนายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566 โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง นางสาวหนึ่งปริญญา อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนบน พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒน ชุมชนเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองฯ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองและพัฒนาเมืองที่ถูกต้องให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับรู้และรับทราบไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง อาทิ “ความสำเร็จและเป้าหมายในการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนเมืองโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง” หัวข้อ “การจัดการที่อยู่อาศัยในอาคารสูงที่ดีและมีประสิทธิภาพควรมีองค์ประกอบการบริหารจัดการที่ดีอย่างไร” และหัวข้อ “โครงการที่ประสบความสำเร็จด้านการฟื้นฟูเมืองและพัฒนาเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ” ซึ่งได้รับกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ บรรยายให้ความรู้ รวมถึงได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้อยู่อาศัยระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีเป้าหมาย” ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content