การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าหรือร้านสะดวกซื้อในโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น จำนวน 2 พื้นที่

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชน
ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าหรือร้านสะดวกซื้อในโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น จำนวน 2 พื้นที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาลจึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า
พื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พื้นที่โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น (บริเวณด้านข้างสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ) โฉนดเลขที่ 189104 เนื้อที่ประมาณ 0-1-42 ไร่ (568 ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 390,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1–3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 25,500 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 40,000 บาท กำหนดหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 90,000 บาท

  1. พื้นที่โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น (บริเวณซอยนวมินทร์ 49) โฉนดเลขที่ 249094 เนื้อที่ประมาณ 0-2-40.4 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 600,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 37,000 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 43,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 60,000 บาท กำหนดหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 129,000 บาท

โดยกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาของทั้ง 2 พื้นที่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม
ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 7003 , 0 2351 6693 และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาคลองจั่น แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2377 0278 ในวันและเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content