การเคหะแห่งชาติเปิดผลประเมิน ITA หน่วยงานรัฐปี 2566 อยู่ในระดับผ่านดี 96.24 คะแนนจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการเคหะแห่งชาติได้คะแนนผลการประเมินฯ 96.24 คะแนน (ผ่านดี) จาก 100 คะแนนเต็ม เป็นลำดับที่ 3 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 16 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมการประเมินจำนวน 51 แห่ง รวมทั้งได้ระดับผลการประเมินผ่านดีในระดับประเทศ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 100 คะแนน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 90.14 คะแนน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หน่วยงานเก็บข้อมูลเอง 99.18 คะแนน และ ป.ป.ช. เก็บข้อมูล 94.93 คะแนน 


ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนให้มี 6 ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ Internet/Social ติดต่อด้วยตนเอง สื่อมวลชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ขององค์กรให้มีความทันสมัย พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
รวมทั้งเร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเมื่อมีข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content