ลงนามข้อตกลงคุณธรรม

การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A2, A3 และ A4) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการลงนามร่วมกับ นายสรรเสริญ นิลรัตน์ นายปฏิภาณ ปัญจาคะ ดร.มาลัย ชมภูกา ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ การลงนามครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content