ร่วมลงนามถวายพระพร การเคหะแห่งชาติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงการเคหะ
แห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content