ประกาศการเคหะแห่งชาติเรื่อง การยื่นข้อเสนอ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ พร้อมการบริหารพื้นที่ โครงการเคหะชุมชนออเงิน

ประกาศการเคหะแห่งชาติ

เรื่อง การยื่นข้อเสนอ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการได้สิทธิเช่าพื้นที่

เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ พร้อมการบริหารพื้นที่ โครงการเคหะชุมชนออเงิน ด้วย การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์พร้อมบริหารพื้นที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 203110 เนื้อที่ตามโฉนดที่ดินประมาณ 9-2-65.3 ไร่ (ประมาณ 3,865.3 ตารางวา) โครงการเคหะชุมซนออเงิน

สำหรับท่านที่สนใจ โปรดติดต่อสอบถามขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่กองวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 351 6955, 02 351 7727 และ 02 351 7733และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาออเงิน โทรศัพท์ 02 351 7777 ต่อ 30901 – 30905 ในวันและเวลาทำการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content