ร่วมกันพัฒนา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้บริหารจาก EEC สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยจะมีการลงนาม MOU ร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content