การเคหะแห่งชาติจับมือการประปานครหลวงส่งเสริมให้ความรู้การใช้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชัน ระยะที่ 1 – 2

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 การเคหะแห่งชาติจับมือกับการประปานครหลวง จัดกิจกรรม
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) การประปานครหลวง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน และผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชัน ระยะที่ 1 – 2
เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ลานใต้อาคาร 5 เคหะชุมชนบางชัน ถนนเสรีไทย
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการใช้น้ำอย่างรู้
คุณค่า ลดปริมาณการใช้น้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบประปาภายในอาคาร ทั้งยังเป็น
การพัฒนาทักษะวิชาชีพการดูแลและล้างถังพักน้ำ รวมถึงทักษะการเป็นช่างประปา เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ตลอดจนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียง เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในที่พักอาศัย
เบื้องต้น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้เยี่ยมชมห้องพักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชัน
ระยะที่ 1 – 2 ที่ได้รับการบริการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา (เปลี่ยนก็อกน้ำกับสายน้ำดี
ชักโครก) ภายใต้กิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ซึ่งการประปานครหลวงจัดขึ้นเพื่อให้บริการ
งานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น รวมถึงแนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้านอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content