การเคหะแห่งชาติร่วมกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนสิริสาสน์ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวแสดงเจตนารมณ์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน และผู้อยู่อาศัยทั้ง 2 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากความร่วมมือในการยกระดับการให้บริการประชาชน และส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเคหะแห่งชาติและการประปานครหลวงได้จัดทำ MOU ร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำแผนการยกระดับการให้บริการประชาชน และส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนบางชันเป็นโครงการนำร่อง เพื่อดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ได้แก่ การให้บริการงานด้านประปาในระยะสั้นและระยะยาวโดยการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ความต้องการของโครงการที่พักอาศัย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ การซ่อม/ปรับปรุงระบบประปา และการล้างถังพักน้ำ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบประปาภายในอาคาร รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย
นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพล้างถังพักน้ำและทักษะในการเป็นช่างประปา จำนวนรวม 30 คน เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการนำร่องและโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในวันนั้นผู้เข้ารับการอบรมได้รับเกียรติบัตรและสามารถล้างถังพักน้ำได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของการประปา รวมถึงสามารถนำทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเป็น “ช่างชุมชน” เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง
สำหรับกิจกรรมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้แก่ผู้พักอาศัย การเคหะแห่งชาติและการประปานครหลวงได้จัดขึ้นให้กับผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนสิริสาสน์ ในวันนี้ (17 มิถุนายน 2566) โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. การให้ความรู้ในการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในที่พักอาศัยเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกบูธให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการล้างถังพักน้ำ การดูแลท่อประปาเบื้องต้น และการแจกน้ำจุลินทรีย์ (EM) และกากน้ำตาล เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยนำ EM ไปใช้เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนมากขึ้น หลังจากนั้นจะจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชันในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ต่อไป
นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า น้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นับว่ามีความสะอาด คุณภาพดี เหนือกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำไว้ เพราะเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต สูบส่ง สูบจ่าย จนถึงหน้าบ้านลูกค้ากว่า 12 ล้านคนแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ การดูแลความสะอาดของระบบน้ำประปาภายในบ้านเรือนของทุกท่าน ปัจจุบัน กปน. จึงได้ขยายการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อช่วยดูแลระบบน้ำประปาภายในบ้านให้คงความสะอาด เหมือนน้ำประปาที่ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำ เริ่มตั้งแต่ งานวางท่อประปาภายในบ้าน งานล้างถังพักน้ำ และสำรวจท่อประปาแตกรั่ว โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการเปิดคอร์สฝึกอบรมทักษะเบื้องต้น เช่น วิชาชีพช่างประปา และช่างล้างถังพักน้ำขนาดเล็ก แก่ประชาชนทั่วไป  สำหรับผู้ที่สนใจบริการดังกล่าว สามารถจองคิวขอรับบริการ ผ่าน MWA Call Center 1125 และแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชม. โดยทุกการใช้บริการผ่านแอปฯ จะสามารถสะสมแต้ม ผ่านระบบ MWA Point เพื่อแลกรับของสมนาคุณพิเศษจาก กปน. ได้อีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content