ประชุมประชาสัมพันธ์และขี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งขาติเป็นประธาน
การประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินงาน “โครงกรศึกษาความเป็นไปได้เบื้องตัน
ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมนหัวยขวาง” โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย
ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะ
ชุมขนห้วยขวางเข้าร่วมประชุม ณ โดมสนามกีฬาห้วยขวาง โครงการเคหะชุม นห้วยยวาง
กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา
โครงการตั้งกล่าว เพื่อศึกษาแนวทางแสะความเป็นไปได้เบื้องต้นในการฟื้นฟูเมืองชุมซน
หัวยขวาง ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ภายในชุมชน การสร้างความรู้ ความเข้าโจ และทัศนคติที่ดีต่อการฟื้นฟูเมือง รวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมซนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ นำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานโครงการฟื้นชูเมืองชุมชน
ห้วยขวางในอนาคตต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content