การเคหะแห่งชาติร่วมหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะทำงานจากฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1 และฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมหารือกับคุณธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ คุณวิภา อัศวมณีกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และคณะ ในประเด็นเรื่องการเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย การพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และการขับเคลื่อนงานตามภารกิจองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content