การเคหะแห่งชาติ เร่งเครื่อง “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” จัดอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ มุ่งสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content