การเคหะแห่งชาติเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ดร.จเรรัฐ ปิ้งคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคทะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ) พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลซนแห่งประเทศไทย “เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการใช้ที่ดินเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระหว่าง การรถไฟฟ้รขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ การเคหะแห่งชาติ” รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้ที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบบ Mixed-use เพื่อใช้รองรับพนักงานบริการภายในสถานีรถไฟฟ้าและอดีตพนักงานของการรถไฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทย รวมถึงผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยให้สามารถข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมได้ต่อไป ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัฐธรรม (สายม่วง)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content