การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
เพื่อสำรวจบ้านกลุ่มเป้าหมายภายในโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา

เมื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
สำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) นำโดย
นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฯ ลงพื้นที่จังหวัดตรังและ
จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงกระบวนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ
บ้านตามรายชื่อเป้าหมาย จำนวน 10 หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็น
ผู้มีรายต้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งขาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัตตรัง
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ นายปองพล ซ้ายเส้ง
นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายพิเชษฐ์ คิดรอบ นายกเทศมนตรี
ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายทรงศักดิ์ อินสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง นายสมโภชน์ บุตรเผียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ เคหะจังหวัดตรังและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายคำแหง ทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content