“การเคหะแห่งชาติร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการเคหะ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกบูธนิทรรศการใน “งานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-
2570)” โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหาร
ความยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มาร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการดังกล่าวอีกด้วย
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง

ถือเป็นสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การเคหะแห่งชาติจึงดำเนินการเพื่อให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All) ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content