การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการอบรมสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด เคหะชุมชนดินแดงมุ่งสร้างชุมชนที่น่าอยู่ เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน


การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง และผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ที่มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงให้มีที่อยู่อาศัย
ที่มั่นคงแข็งแรง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้ชาวชุมชน
มีความรักและหวงแหนชุมชนของตน พร้อมร่วมกันสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในโครงการที่ได้ดำเนินการภายใต้ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” คือ โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมและ
ยาเสพติด เคหะชุมชนดินแดง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เข้าใจสิทธิหน้าที่ที่มีต่อชุมชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด อาทิ
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมยาเสพติดและอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม และมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เข้าใจสิทธิหน้าที่ที่มีต่อชุมชนและสังคม พร้อมมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
สำหรับการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ร่วมด้วย คณะกรรมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1-2 คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติและผู้นำตามธรรมชาติ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง กลุ่มเยาวชนในเคหะชุมชนดินแดง นักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ และกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตพื้นที่ดินแดง เข้าร่วมอบรม โดยได้แบ่งหลักสูตรการอบรมออกเป็น 5 หัวข้อ ประกอบด้วย

 1. สถานการณ์อาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน 2. การสังเกต จดจำ และการแจ้งเหตุ 3. การสร้างเครือข่ายมวลชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 4. การป้องกันและปราบปรามและ 5. การสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดและอาชญากรในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เรื่องการระวังและป้องกันภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกด้วย
  “การจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น รวมถึงช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังภายให้ชุมชนปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่ และมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน” นายทวีพงษ์ กล่าว
  ร้อยตำรวจโท ณพวิทย์ ปิดกระโทก รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดินแดง เปิดเผยว่า กิจกรรมวันนี้เพื่อให้ความรู้คนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการแจ้งอาชญากรรมไปที่สถานีตำรวจ
  พร้อมสร้างความสามัคคีในชุมชนดินแดง รวมถึงการให้คำชี้แนะเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี
  ต่อชีวิตและสุขภาพร่างกาย อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดคดีและอาชญากรรมต่างๆ ขึ้นอีกด้วย
  “เป็นสิ่งที่ดีมากที่การเคหะแห่งชาติได้จัดกิจกรรมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง เข้ามามีส่วนร่วม
  มีเครือข่ายในการอบรมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรู้รักสามัคคี ชุมชนดินแดงสำหรับในอดีตเป็นชุมชนแออัดที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นเนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้มาจัดระเบียบต่างๆ ปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่คนนอกชุมชนนำเข้ามา ของผู้ที่อยู่ด้านนอกชุมชนนำเข้ามาขาย สิ่งที่เราให้ความรู้เยาวชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชน จะมุ่งเน้นป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในชุมชน พร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแต่ละประเภท รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
  ซึ่งเยาวชนที่มาอบรมในครั้งนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนดินแดง คนเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นคนที่ช่วยดูแลคนชุมชนต่อไปในอนาคต” ร้อยตำรวจโท ณพวิทย์ กล่าว
  นายกนก รัตนเรืองรักษ์ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจะมีกิจกรรม
  ที่ให้ความรู้เยาวชนและเครือข่ายการมาอบรมในวันนี้ ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้น
  ทั้งโทษของยาเสพติดและ สถานที่ที่อันตรายและสุ่มเสี่ยง การป้องกันตนเอง รวมถึงการจดจำตำหนิ
  และรูปพรรณของคนร้ายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก
  นายพิชญุตม์ พฤกษะวัน ตัวแทนเยาวชนในเคหะชุมชนดินแดง 1 กล่าวว่า เรื่องที่อบรมถือเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมาก ๆ และเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ตนจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในโครงการนี้ไปช่วยเหลือ
  คนในชุมชนเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้รู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด รวมถึงบอกกับเพื่อน ๆ ว่ายาเสพติดให้โทษอะไรบ้าง ทั้งคอยเตือนไม่ให้เพื่อนๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
  นายศุภโชค มรสุม ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนวิชูทิศ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับสารเสพติด รู้ถึงโทษของยาเสพติด รวมถึงเวลาเจอผู้ต้องสงสัย หรืออาชญากรรม หรือเกิดอันตรายขึ้นในชุมชน จะแจ้งเหตุให้ตำรวจรับทราบอย่างไร โดยตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอด นำเรื่อง
  การป้องกันยาเสพติดในชุมชนไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ทำให้คนในชุมชน
  มีความสามัคคีกัน โดยการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงให้ความรู้คนที่ติดยาเสพติด หรือคนที่คิดจะเลิกยาเสพติดจะสามารถเข้ารับการปรึกษาและการบำบัดได้อย่างไร เพื่อให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและน่าอยู่มากขึ้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content