การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2-4 และส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content