การเคหะแห่งชาติปลื้มผลประเมิน ITA ปี 2565 อยู่ในระดับ AA และได้อันดับ 1 ของกระทรวง พม.

การเคหะแห่งชาติเผยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA คือ มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป
โดยได้คะแนนผลการประเมินฯ 97.96 คะแนน ประเภทรัฐวิสาหกิจ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การเคหะแห่งชาติได้คะแนนผลการประเมินฯ 97.96 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ระดับคะแนน 97.93 คะแนน นอกจากนี้ผลคะแนน ITA ของการเคหะแห่งชาติยังได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมการประเมินจำนวน 51 แห่ง รวมทั้งได้ระดับผลการประเมิน AA ในระดับประเทศ
การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
ทำหน้าที่พัฒนาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยตนได้มุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนให้มี 6 ช่องทาง ตลอดจนปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ขององค์กรให้มีความทันสมัย
พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งยังเร่งชี้แจงสร้างความชัดเจนต่อสาธารถชนเมื่อมีข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
“สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทีมผู้บริหารและปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเคหะแห่งชาติได้รับผลประเมิน ITA อยู่ในระดับ AA ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content