การเคหะแห่งชาติจัดโปรฯ ลดค่าเช่า 10% ให้กับผู้เช่ารายย่อยในโครงการอาคารเช่าที่รับคืนจากเอกชน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

การเคหะแห่งชาติขยายระยะเวลากรอบมาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ 999 บาท ถึง 30 มิถุนายน 2565 และให้ส่วนลด 10% จากอัตราค่าเช่าปกติต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เช่ารายย่อยโครงการอาคารเช่าที่รับคือจากบริษัทเอกชน รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้อีกด้วย
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกมิติเป็นการเร่งด่วน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมอบให้การเคหะแห่งชาติหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจหน่วยงานด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่เป็นลูกค้าประเภทเช่ารายเดิมและผู้เช่ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ภาครัฐมีแนวโน้มจะประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นสถานการณ์ปกติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรให้มีการขยายส่วนลดมาตรการค่าเช่า 999 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และให้ส่วนลด 10% จากอัตราค่าเช่าปกติ ให้กับผู้เช่ารายย่อยในโครงการอาคารเช่าที่รับคืนจากบริษัทเอกชน จำนวน 32 สัญญา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการลดค่าเช่าเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือสำนักงานเคหะนครหลวง สำนักงานเคหะจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
“การเคหะแห่งชาติขอรับคืนอาคารเช่าจากบริษัทเอกชนกลับมาบริหารเอง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระด้านการเงินให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยในราคาประหยัด และสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content