“การเคหะแห่งชาติ” เดินหน้าโครงการนำร่อง “บ้านเคหะสุขเกษม” สมุทรปราการ (เทพารักษ์) มุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ และประชาชนทั่วไป อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี หรือ 60 ปี ขึ้นไปออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย

“การเคหะแห่งชาติ” กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีภารกิจสำคัญในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับคนที่ต้องการมีบ้าน ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
หนึ่งในโครงการที่มุ่งตอบโจทย์วิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึ่งเตรียมจะเปิดตัวในปีนี้ คือ “โครงการบ้านเคหะ
สุขเกษม” ซึ่งเป็นการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ และลูกจ้างเกษียณอายุที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในรูปแบบเช่าระยะยาว ที่มุ่งออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไป
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการบ้านเคหะสุขเกษม เป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าในระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และข้าราชการเกษียณ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี หรืออายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต ด้วยการปรับปรุงจากทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของโครงการบ้านเอื้ออาทรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นการลดภาระหนี้และเพิ่มรายได้ให้การเคหะแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขณะนี้การเคหะแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องโครงการบ้านเคหะสุขเกษม สมุทรปราการ (เทพารักษ์) จำนวน 45 หน่วย และเตรียมพัฒนาเพิ่ม 225 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณซอยที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยออกแบบโครงการฯ ภายใต้หลักสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design)
มีลักษณะเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น (มีลิฟต์ทุกอาคาร) ห้องพักอาศัยมีขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร
และภายในโครงการยังแบ่งพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย โดยมีอัตราค่าเช่าตั้งแต่ 3,200 บาทต่อเดือนด้วยเป้าหมายของโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน การออกแบบโครงการจึงคำนึงถึงสภาพการอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน อาทิ การติดตั้งลิฟต์ทุกอาคาร, ศูนย์ดูแลสุขภาพ, พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับ
ผู้อยู่อาศัย ได้แก่ คลินิกอายุรกรรม ศูนย์สุขภาพ พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ พร้อมที่จอดรถ เป็นต้น ด้วยค่าเช่าในราคาประหยัด ตั้งแต่ 3,200 บาทต่อเดือน ผู้สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://rent.nha.co.th/sukkasem ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content