นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบบ้านใหม่ แก้ปัญหาที่ดิน พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานในพิธีมอบป้ายโครงการบ้านมั่นคงบ้านบากัน พร้อมป้ายงบประมาณให้กับผู้อยู่อาศัย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงภายใต้กระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดประชุม ‘ครม.สัญจร’ ที่จังหวัดกระบี่ ได้เห็นรูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในลักษณะต่างๆ ที่หน่วยงานและองค์กรชุมชนร่วมกันดำเนินงาน เช่น โครงบ้านพอเพียงชนบท บ้านมั่นคงชนบท รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณป่าชายเลน หรือบริเวณป่าไม้ โดย พอช. ร่วมกับเครือข่ายบ้านมั่นคงภาคใต้ และหน่วยงานในท้องถิ่น นำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินของประชาชนที่มีรายได้น้อย สนับสนุนการซ่อมสร้างใหม่ตามโครงการ ‘บ้านมั่นคงชนบท’ และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงกายภาพชุมชนให้ดีขึ้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content