การเคหะแห่งชาติจับมือกับNIDA พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว พร้อมด้วย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญในด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน การเคหะแห่งชาติจึงได้บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกม