การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรออนไลน์ ปี 2564พร้อมโชว์โครงการ SSC และผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรและเยี่ยมชมโครงการที่น่าสนใจของการเคหะแห่งชาติประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well – being : SSC)” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ SSC โดยนำเสนอโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติ 1) เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งดำเนินโครงการครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ มิติที่ 2 ความมั่นคงของระบบนิเวศ มิติที่ 3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมิติที่ 4 สุขภาวะทางสังคม

หลังจากนั้น ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้แถลงผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในปี 2564ประกอบด้วย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 การรับคืนอาคารเช่า การแก้ไขปัญหาห้องเช่า999 บาท/เดือน การแก้ไขปัญหาบริษัท CEMCO โครงการบ้านเคหะสุขประชา โครงการบ้านเคหะสุขเกษม มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID – 19 ทั้งด้านการเงินและด้านสังคม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content