สัมมนาทบทวนมาตรการ และคู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาเพื่อทบทวนมาตรการและคู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)”โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวเพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการเคหะแห่งชาติทั้งในด้านธรรมาภิบาล
หลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดให้เป็นมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในขององค์กรต่อไป ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content