มีนาคม 2021

กคช.มอบรางวัลโอนกรรมสิทธิ์ 0.01

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้มอบรางวัลการจับฉลากผู้โชคดีในโครงการ โอนกรรมสิทธิ์ 0.01...

กคช. จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ