กิจกรรมทำนุ บำรุง ปรับปรุง พัฒนาชุมชน ของ กคช. (ด้านสิ่งแวดล้อม)

วันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 17.00 น.สำนักงานเคหะจังหวัดลพบุรี กองบริหารภูมิภาคเขต6 โดย น.ส.กัญภัคณัฐ สำเร็จศิลป์ เคหะจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมประชุมกับนายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นายรุ่งโรจน์ สุขีเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และผู้อยู่อาศัยในชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เรื่องการจัดการขยะในโครงการเอื้ออาทรลพบุรี ลำนารายณ์ ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาการลักลอบนำขยะมาทิ้งจากชุมชนอื่น ที่ประชุมจึงได้มีมติร่วมกันในการหาจุดทิ้งขยะจุดใหม่ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content