การติดต่อการเคหะแห่งชาติในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร การติดต่อการเคหะแห่งชาติ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานต่างๆจัดส่งหนังสือถึงการเคหะแห่งชาติ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ทาง
e-mail address: CSD2563@gmail.com
ควบคู่กับการจัดหนังสือโดยตรง ณ การเคหะแห่งชาติ และทางไปรษณีย์
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content