48 ปี กคช. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 การเคหะแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี การเคหะแห่งชาติ  โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงาน
การเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
     สำหรับการเคหะแห่งชาติที่ผ่านมา พัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วกว่า 742,000 หน่วย โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “การเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดี” พร้อมขับเคลื่อนโครงการสำคัญตอบสนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวง พม. เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ