มกราคม 2021

กคช.พม. ตรวจสอบที่ดินแปลงว่างโครงการเคหะชุมชนชลบุรี 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 63 นายเอนก พรมเนตร์ เคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 นายอรรถพล สุขศรี   พ.จัดการฯ 6 เข้าพบนายเกริกชัย พรหมดวง...

กคช.พม. มอบของสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศุภวัฒน์  คิดขยัน  พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 6 เป็นผู้แทน นายเทพฤทธิ์  ฤทธิณรงค์  ผู้ช่วยผู้ว่าการ...

กคช.พม. นำเครื่องอุปโภคและบริโภค มอบให้ผู้ที่ถูกกักตัวในโครงการเอื้ออาทรคลองสอง

เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2563 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ์  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบให้     นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

Compare listings

เปรียบเทียบ